20-01-2021
12:00

Οι κινητήριες δυνάμεις του ψηφιακού μετασχηματισμού του λιανικού εμπορίου

Προβληματική Διαδικτυακής Συζήτησης

Η πανδημία COVID-19 επιβάλλει τη ριζική επανεξέταση πολλών επιχειρηματικών
μοντέλων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο, όπου η φυσική
παρουσία και η κοινωνική επαφή ήταν η συνήθης πρακτική, αναγκάστηκαν,
εξαιτίας μιας πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, είτε να εφαρμόσουν μέτρα
κοινωνικής αποστασιοποίησης είτε και να διακόψουν τη λειτουργία τους. Η βασική
πρόκληση ήταν να επιλέξουν έναν «ανέπαφο» τρόπο επαφής με τους καταναλωτές.
Η ανάγκη για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό τέθηκε με τρόπο επιτακτικό.
Πολλοί επιχειρηματίες είτε υιοθέτησαν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων σε όλη την
αλυσίδα δραστηριοποίησής τους, είτε άρχισαν να σχεδιάζουν εξ αρχής το
επιχειρηματικό τους μοντέλο και την προσαρμογή των διαδικασιών στα νέα
δεδομένα. Η διαδικτυακή συζήτηση στοχεύει να αναδείξει τη σημασία της
ψηφιακής μετάβασης των μικρότερων επιχειρήσεων στον κλάδο του λιανικού
εμπορίου, όχι μόνο για να αντιμετωπίσουν τις πρόσκαιρες (;) ανακατατάξεις που
διαμορφώνει η υγειονομική κρίση, αλλά κυρίως για να καταστούν ικανές να
συμμετάσχουν σε πιο μακροπρόθεσμες βιώσιμες αλλαγές στην επιχειρηματική
πρακτική.

Ομιλητές

Schedule

Χορηγοί επικοινωνίας